Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Zatrzymanie i postój pojazdu.
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Inne
dodano: 2006-09-28
autor: Alicja

Zatrzymanie pojazdu to unieruchomienie go nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego i trwające nie dłużej niż jedną minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego trwające dłużej niż jedną minutę. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscach i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Zatrzymując pojazd na jezdni kierujący pojazdem jest obowiązany ustawić go jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. Kierujący pojazdem jest również obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością uruchomienia go przez osobę niepowołaną oraz zachować wszelkie inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. Postój na chodniku. Dopuszcza się postój lub zatrzymanie na chodniku kołami jednego boku lub przednią osią pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony pod warunkiem, że:  -nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju na danym odcinku;  -szerokość chodnika jest pozostawiona taka, że nie utrudni pieszym ruchu i nie jest mniejsza niż 1,5 m;  -pojazd ustawiony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Dopuszcza się jednak, przy zachowaniu warunków podanych wyżej, zatrzymanie lub postój pojazdów przy krawędzi jezdni samochodów osobowych, motocykli, motorowerów lub rowerów. Inne pojazdy nie przekraczające masy całkowitej 2,5 tony mogą być w całości umieszczone na chodniku tylko w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi. Oznakowanie pojazdu w wypadku awarii: -Na autostradzie i drodze ekspresowej; w razie postoju pojazdu z powodu awarii lub wypadku kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu:  -w każdym wypadku na drodze ekspresowej lub autostradzie. Postój wymienionego pojazdu należy sygnalizować w następujący sposób:  -włączyć światła awaryjne pojazdu, a jeśli pojazd nie jest wyposażony w takie światła- włączyć światła pozycyjne,  -umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 metrów za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na poboczu jezdni, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu, Sygnalizowanie powinno trwać przez cały czas postoju pojazdu. -Na pozostałych drogach twardych; W razie postoju pojazdu w przypadku uszkodzenia lub wypadku kierujący tym pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój;  -poza obszarem zabudowanym-w razie postoju na jezdni w miejscu, gdzie jest to zabronione, a na poboczu nie jest on widoczny z odpowiedniej odległości,  -na obszarze zabudowanym-w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione. -Na pozostałych drogach; Postój pojazdu należy sygnalizować w następujący sposób:  -na pozostałych drogach - poprzez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony- włączenie świateł pozycyjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości od 30 do 50 metrów za pojazdem,  -na obszarze zabudowanym- przez włączenie świateł awaryjnych, a jeśli pojazd ich nie posiada -włączenie świateł pozycyjnych i umieszczenie za pojazdem lub na pojeździe, na wysokości nie większej niż jeden metr, ostrzegawczego trójkąta odblaskowego. Sygnalizowanie powinno trwać przez cały czas postoju pojazdu. Kiedy należ używać świateł w czasie postoju? Kierujący pojazdem silnikowym w warunkach złej widoczności, podczas zatrzymania lub postoju wynikającego z warunków ruch bądź z przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe bez przyczepy i w kolumnie pojazdów nie przekraczającej długości sześciu metrów dopuszcza się włączenie świateł postojowych tylko od środka jezdni. Podczas zatrzymania pojazdu lub postoju w miejscu oświetlonym lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone; przepis ten nie dotyczy pojazdów szynowych oraz do pojazdów, na których znajduje się urządzenie lub ładunek wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia dodatkowymi światłami. Zabrania się zatrzymywania pojazdu:  -na przejazdach kolejowych i tramwajowych, skrzyżowaniach i w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu i skrzyżowania,  -na przejściach dla pieszych i na przejazdach dla rowerzystów i w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tymi przejściami i przejazdami; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruch zakaz ten również obowiązuje,  -w tunelach, na mostach i wiaduktach,  -na jezdni wzdłuż linii ciągłej,  -na jezdni obok linii przerywanej i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczających krawędzie jezdni,  -z przedniej strony znaku lub sygnału drogowego w odległości mniejszej niż 10 metrów, jeżeli zostały one zasłonięte przez pojazd,  -na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na terenie zabudowanym, na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,  -na pasie między jezdniami,  -w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką- na całej jej długości,  -od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas w odległości mniejszej niż 15 metrów,  -na drodze dla rowerów, Zabronione jest zatrzymywanie pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone do tego celu. Jeżeli dojdzie do awarii pojazdu, kierujący nim jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni i ostrzec innych uczestników ruchu. Zakaz zatrzymania i postoju nie dotyczy zatrzymania lub postoju pojazdu z powodu warunków lub przepisów ruch drogowego. Zakaz B-36 oznacza zakaz zatrzymywania i dotyczy tej strony jezdni, po której się znajduje, dotyczy on również kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy. Zakazuje się postoju:  -w miejscach gdzie wyjazd lub wjazd może być utrudniony, a szczególnie do i z bram, garaży, parkingów i wnęk postojowych,  -w miejscach utrudniających dostęp do innego dobrze zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,  -przed i za przejazdem kolejowym aż do słupka wskaźnikowego z jedną kreską po obu stronach jezdni,  -w strefie zamieszkania w innych niż wyznaczone do tego celu,  -na obszarze zabudowanym, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami. Znak B-35 oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas postoju to jedna minuta, a dłuższy jest wskazany napisem na znaku bądź umieszczonej na nim tabliczce, również dotyczy kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy oraz tej strony jezdni, na której się znajduje. Strefa ograniczonego postoju: -znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach a postój dłuższy niż jedna minuta wskazany jest napisem na znaku. Znak B-39 nie dotyczy pojazdów:  -komunikacji publicznej zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach,  -zatrzymujących się w miejscach oznaczonych znakami D-18, D-18a, D-18b lub D-44,  -unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruch drogowego,  -autobusów szkolnych, Znak B-40 oznacza koniec, czyli wyjazd ze „strefy ograniczonego postoju”. Jeżeli zakaz wyrażony znakami, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest prędzej odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, lecz nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na której wlot drogi poprzecznej jest tylko z lewej strony, i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Osoby niepełnosprawne i kierowcy przewożący te osoby mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do znaków zakazu:  B-1 „zakaz ruch w obu kierunkach”  B-3 zakaz „wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”  B-3a „zakaz wjazdu autobusów”  B-4 „zakaz wjazdu motocykli”  B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”  B-35 „zakaz postoju”  B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”  B-38”zakaz postoju w dni parzyste”  B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
561972 razy
Ocena:
5.68/10
Głosy:
103
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007