Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Budowa komórki
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Biologia
dodano: 2002-08-16
autor: Jojo

Błona komórkowa

Skład:
Lipidy: fosfolipidy, sterole, glikolipidy, sfingolipidy, cerebrozydy
Białka:
 1. powierzchniowe: hydrofilne, hydrofobowe
 2. b)integralne

Charakter błony komórkowej:
 • elastyczna
 • półstała
 • dynamiczna
 • selektywna
 • spolaryzowana

Ściana komórkowa

Ściana pierwotna
 1. składniki szkieletowe (40% s.m.)
 2. celuloza – rośliny
 3. ksyloza lub mannoza – niektóre glony
 4. chityna – grzyby
 5. kwas pimelinowy i muraminowy – bakterie i sinice
 6. składniki podłoża (60% s.m.)
 7. pektyny
 8. hemicelulozy
 9. białka
 10. C)woda

Ściana pierwotna ÞŚciana wtórna
 1. inkrustacja (wewnątrz istniejącej ściany)
 2. lignina – drewnienie
 3. CaCO3 i SiO2 - mineralizacja
 4. adkrustacja (na zewnątrz ściany pierwotnej)
 5. polisacharydy
 6. tłuszczowce (kutyna, suberyna(korek), sporopolenina)

Podstawowe składniki budulcowe:
 • celuloza – tworzy mikrofibryle
 • pektyny – amorficzne
 • hemiceluloza
 • lignina

Strukturami odpowiadającymi za tworzenie ściany komórkowej są:
 • Aparaty Golgiego
 • Retikulum gładkie (ERa)

Cytoplazma

Woda – faza rozpraszające
Rozpuszczone bądź zawieszone: białka globularne enzymów, fibrylarne składniki cytoszkieletu, tłuszczowce, kwasy tłuszczowe, nukleoproteidy, aminokwasy, jony Ca, Mg, Na, P

Sol – koagulacja - żel
Żel - peptyzacja – sol

Ruch cytoplazmy:
 1. Rotacyjny – wokół jednej centralnej wodniczki
 2. Cyrkulacyjny – wokół kilku wodniczek
 3. Pulsacyjny – wokół kilku wodniczek w różnych kierunkach

Składniki cytoszkieletu:
 • mikrotubule – wrzeciono kariokinetyczne
 • mikrofilamenty – podporowe (śrdnica10-12 nm); odpowiedzialne za zmianę kształtu (średnica 4-8 nm)
 • filamenty pośrednie

Wakuola (Eucaryota)

Tonoplast – błona wakuolarna

Składniki soku wakuolarnego:
 1. a)nieorganiczne
 2. woda – 90%
 3. jony
 4. związki wytrącone z roztworu (np. kryształy szczawianu wapnia)
 5. b)organiczne
 6. rozpuszczalne kwasy organiczne, aminokwasy, białka (wypełniona białkiem wakuola tworzy ziarno aleuronowe), cukry
 7. metabolity – glikozydy (antocjany, flawony), alkaloidy (morfina, nikotyna, itp.), garbniki

Funkcje:
 • utrzymuje komórki w stanie uwodnienia
 • magazynowanie zbędnych produktów przemiany materii
 • usuwanie nadmiaru wody – wodniczki tętniące
 • trawienie pokarmu – lizosomy wtórne – wodniczki pokarmowe

Retikulum endoplazmatyczne

Skład: białka, lipidy

 • siateczka wewnątrzplazmatyczna szorstka – ERg – połączona z rybosomami
 • siateczka wewnątrzplazmatyczna gładka – ERa – brak rybosomów

ERg – synteza białek
ERa – tłuszcze, sterole

Uczestniczą w przemianach węglowodanów, bierze udział w glikolizie i glikogenezie w wątrobie, przeprowadza unieczynnianie toksyn, resyntetyzuje triglicerydy, w komórkach mięśniowych (siateczka sarkoplazmatyczna) uczestniczy w przekazywaniu bodźców umożliwiających skurcz mikrofibryli.

Aparat Golgiego (Eucaryota) – diktiosomy

 • wydzielanie poza komórkę w postaci egzocytozy
 • synteza polisacharydów
 • synteza mukopolisacharydów
 • sprzęgają węglowodany z proteinami
 • uczestniczą w przekazywaniu substancji w obrębie komórki

Lizosomy i mikrociałka (Eycaryota)

Lizosomy (zwierzęta) = sferosomy (rośliny)

Powstają jako lizosomy pierwotne z aparatów Golgiego lub ERa po połączeniu z fogosomami tworzą lizosomy wtórne. Posiadają wiele uśpionych enzymów hydrolitycznych.

Mikrociałka

Posiadają enzymy z grupy oksydoreduktaz nie wykazujące latencji.
 • peroksysomy (oksydazy L- i D-aminokwasowe)
 • glioksysomy (enzymy b-oksydacji)

Funkcje:
 • biorą udział w przemianach H2O2
 • uczestniczą w fotooddychaniu
 • mogą utleniać substraty
 • umożliwiają mobilizację rezerw tłuszczowych

GERL
Lzosomy + aparat Golgiego + retikulum endoplazmatyczne


Mitochondria (Eucaryota)

 • wydłużone
 • okrągłe

Pomiędzy błoną zewnętrzną a wewnętrzną znajduje się przestrzeń perymitochondrialna.

W środku znajduje się matrix mitochondrialny – roztwór koloidalny zawierający liczne enzymy (m.in. cyklu Krebsa i b-oksydacji), genofor mitochondrialny i aparat translacyjny typu prokariotycznego.


Plastydy (Eucaryota)

Posiadają chlDNA i aparat translacyjny.

 • proplastydy
 • etioplasty (gdy pozbawi się dopływu światła)
 • leukoplasty – funkcja zapasowa – w korzeniach; słabo rozbudowany system błon wewnętrznych; syntetyzują skrobię (amyloplast – wypełniony całkowicie skrobią); na świetle przechodzą w chloroplasty
 • chromoplasty (powstają z proplastydów lub chloroplastów) mają żółtą lub czerwoną barwę, posiadają barwniki karoteinowe
 • chloroplasty (barwne, aktywne) u glonów chromatofory, kształt dwuwypukłej soczewki
 • proteinoplasty (bezbarwne) – ziarna białek zapasowych, pozbawione gran

Posiadają system wewnętrznych błon (lamele lub tylakoidy) zanurzonych w stromie.

Miejsce fosforylacji fotosyntetycznej – kwantosomy.

Skrobia tranzystoryczna – powstaje jako nadmiar cukru (po kondensacji heksoz) po długim okresie wystawiania chloroplastu na promieniowanie świetlne.


Rybosomy

Rybosom składa się z podjednostki mniejszej i większej.

Skład:
 • rRNA
 • białka zasadowe – strukturalne
 • białka kwaśne – enzymatyczne

Rybosomy małe – plastydy, mitochondria, Procaryota (stała sendymentacji Svedberga 50S, 30S, 70S)
Rybosomy duże – Eucaryota (stała sendymentacji Svedberga 60S, 40S, 80S)

Połączenie dwóch podjednostek rybosomalnych – większej i mniejszej – wymaga odpowieniego stężenia jonów Mg2+.


Nukleoplazma

Komórczaki powstają przez:
 • wielokrotne mitozy, którym nie towarzyszą cytokinezy – plazmodia (plecha)
 • fuzję komórek jednojądrowych – syncytia (włókna poprzecznie prążkowane)

Jądro składa się z:
 • otoczki (wewnętrzna błona gładka, zewnętrzna przechodzi w ERg; pory jądrowe)
 • kariolimfy (wodny koloid białkowy, zawiera enzymy m.in. polimerazę DNA i RNA)
 • chromatyny (chromocentry – grudki; chromonemy - nici)
 • jąderka

Ad. Chromatyna – skupienie fibryli chromatynowych
Skład:
 • DNA
 • histony (chromatyna składa się z DNA nawiniętego na oktamery histonowe – tworzące nukleosomy) – blokowanie DNA
 • białka niehistonowe – funkcja regulatorowa i stabilizująca
 • RNA

Upakowanie DNA:
 • superheliks
 • helisa nawinięta na oktamery histonowe
 • fibryla tworzy solenoid
 • solenoid tworzy domeny (spięte niehistonowymi białkami)

Rodzaje DNA:
 • unikalny ® hn mRNA
 • rDNA
 • satDNA

Chromosom:
Ramiona – telomery (unikalny DNA)
Przewężenie pierwotne – centromer (sat DNA)
Przewężenie wtórne (oddziela trabanta – satelitę) – organizator jąderkotwórczy – rDNA
Satelita – (sat DNA)

Chromosomy – rodzaje:
 • metacentryczny
 • submetacentryczny
 • akrocentryczny
 • telocentryczny
Kariokinezy

 1. profaza – chromatyna kondensuje się w chromosomy (w profazie I cyklu mejotyczngo dochodzi do mieszania się informacji genetycznej)
 2. metafaza – chromosomy układane są w środkowej strefie komórki
 3. anafaza – przemieszczanie dwóch grup chromosomów do przeciwległych biegunów komórki
 4. telofaza – w każdym jądrze potomnym odtwarzana jest struktura interfazowa materiału genetycznego – chromosomy dekondensują się


Mitoza
 1. składa się z jednego cyklu podziałowego
 2. zachodzi zwykle w komórkach somatycznych
 3. z jednego jądra pierwotnego powstają dwa jądra potomne
 4. nie zmienia się liczba chromosomów w jądrach potomnych
 5. umożliwia wzrost organizmu przez proliferację komórek

 1. Interfaza – (70-90% czasu całego cyklu mitotycznego) dzieli się na trzy okresy:


 1. okres G1 – rozpoczyna się po telofazie (okres posttelofazowy) – przewaga procesów anabolicznych nad katobolicznymi; wzrost ilości fosfolipidów ze względu na konieczność syntetyzowania plazmolemy; duże zużycie tlenu, wysoka aktywność transkrypcyjna i translacyjna; może przejść w okres G0 lub S
 2. okres S – spada synteza białek konstytutywnych i enzymatycznych, następuje intensywna replikacja DNA (dekondensacja chromatyny) i synteza histonów (cytoplazma)
 3. G2 – (okres preprofazowy) – dzielą się organella samoreplikujące, wzrasta aktywność transkrypcyjna i translacyjna związana z syntezą białek wrzeciona kariokinetycznego (tubulina – może polimeryzować tworząc długie mikrotubule, które rozdzielą chromatydy)

 1. Mitoza – właściwa kariokineza której towarzyszy cytokineza

 1. profaza – pojawiają się w wyniku kondensacji chromatyny, chromosomy. Każdy chromosom składa się z dwóch jednakowych chromatyd. Jąderko zaczyna się rozpraszać, pęka otoczka jądrowa (stadium kontrakcji), chromosomy gromadzą się w środkowej części komórki
 2. metafaza – uporządkowanie ułożenia chromosomów, przyczepione do przewężeń pierwotnych chromosomów mikrotubule wrzeciona podziałowego przesuwają je i tworzą płytkę metafazalną; alkaloidy (np. kolchicyna zaburzają polimeryzację tubuliny i doprowadzają do endomitotycznej poliploidyzacji)
 3. anafaza – zaczyna się w momencie pęknięcia ostatniego centromeru – ciągnięte za centromery pierwotne chromosomy potomne popychają przed sobą organela komórkowe
 4. telofaza – towarzyszy jej cytokineza – dokoła dwóch grup chromosomów odtwarzane są otoczki jądrowe; chromosomy ulegają despiralizacji do chromatyny; wokół organizatorów jąderkotwórczych powstają jąderka; dochodzi do cytokinezy (często rozpoczyna się już pod koniec anafazy)

Mejoza

 1. składa się z dwóch cykli podziałowych, pomiędzy którymi nie ma replikacji DNA
 2. zachodzi w organach rozrodczych
 3. z jednego jądra pierwotnego powstają cztery jądra potomne
 4. redukuje o połowę liczbę chromosomów
 5. umożliwia utrzymanie stałej i charakterystycznej dla danego gatunku liczby chromosomów
 6. jest źródłem zmienności genetycznej organizmów (niezależna segregacja chromosomów oraz wymiana odcinków chromatyd w procesie crossing-over)

Wyróżniamy trzy typy mejozy:
 • przedzapłodnieniowa – pregamiczna – zachodzi u diplontów (zwierzęta, rośliny wyższe, niektóre glony)
 • pozapłodnieniowa – postgamiczna – zachodzi u haplontów (niższe glony, grzyby, część pierwotniaków)
 • pośrednia – zachodzi w sporoficie (diploidalnym) roślin zarodnikowych w czasie powstawania zarodników, z których wyrasta haploidalny gametofit

 1. A)Interfaza
 2. okres G1 – zaczyna się po telofazie poprzedniego podziału mitotycznego – identyczny z okresem G1 mitozy
 3. okres S – replikacja DNA, synteza histonów; niereplikowane zostają odcinki DNA bogate w pary G-C; tworzenie tubuliny; mejotyczny S jest trzykrotnie dłuższy od mitotycznego i poprzedza bezpośrednio samą kariokinezę

 1. Mejoza – wyróżniamy dwa cykle podziałowe, każdy złożony z czterech faz

I – cykl podziałowy – heterotypowy – redukcja chromosomów z 2n do n i ilości DNA z 4c do 2c; następuje tu proces crossing-over
 1. profaza I
 2. leptoten – pojawienie się cienkich, gładkich i splątanych nici chromosomów (kondensacja domen i obudowanie ich białkami szkieletowymi
 3. zygoten – koniugacja chromosomów homologicznych (boczne pętle niecałkowicie zreplikowanych odcinków z-DNA); ułożona równolegle para tworzy biwalent; synteza enzymu endonukleazy
 4. pachyten – kondensacja chromosomów w biwalentach; zachodzi crossing-over – powstają chiazmy
 5. diploten – oddzielenie chromosomów homologicznych; jedynymi ptk. Kontaktu zostają chiazmy
 6. diakineza – przesuwanie chiazm wzdłuż biwalentów ku ich końcom; skręcanie i grubienie chromosomów; stadium kontrakcji
 7. metafaza I – włókna wrzeciona kariokinetycznego doprowadzają do rozerwania biwalentów – pęknięcie chiazm
 8. anafaza I – odciąganie chromosomów homologicznych do przeciwległych biegunów komórki
 9. telofaza I – odtwarzanie otoczki jądrowej

II – cykl podziałowy – homotypowy
 1. profaza II – tworzenie włókien wrzeciona kariokinetycznego, zanikanie otoczki jądrowej i jąderek
 2. metafaza II – rozrywanie centromerów przez włókna wrzeciona kariokinetycznego
 3. anafaza – do przeciwległych biegunów wędrują chromosomy potomne – rozpoczęcie cytokinezy
 4. telofaza II – odtwarzanie otoczki jądrowej, jąderek, despiralizacja chromosomów

Amitoza

Bezpośredni podział jądra komórkowego.
Występuje w jądrach poliploidalnych (makronukleus u orzęsków); starych komórkach lub zmutowanych

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563614 razy
Ocena:
4.24/10
Głosy:
574
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007