Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Opis funkcjonowania giełdy i związanych z nią pojęć
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Inne
dodano: 2003-05-11
autor: Mimooza

Rynek kapitalowy
dochodzi na nim do konfrontacji podmiotów odznaczających sie nadwyzka i niedoborem środków Pienieznych. Segmenty r: -okres dysponowania srodkami przez podmiot finansujący własna działalność -cele, na które podmiot decyduje się przeznaczyć środki. Pieniężny r: kapitałów krótkoterminowych (do 1 roku) przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności, Instrumenty : weksle, bony skarb, pieniężne, lokacyjne. Kapitalowy r: dlugoterm (powyżej 1r) przeznaczony do finansów inwestycji. Instrumenty: akcje, obligacje.

Podział rynku pieniężnego i kapitałowego:
  • pierwotny: obejmuje pierwsze transakcje, w których nowa emisja papier wart znajduje swych pierwszych właścicieli.
  • wtórny: nie występuje tu emitent a transakcje dokonywane są miedzy kolejnymi inwestorami

Czynniki pozytywne dla rynku:
Stabilność polityczna, silny sektor prywatny, odpowiedni potencjał gospodarczy kraju, istnienie lokalnych przedsiębiorstw, niska inflacja, istnienie banków inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych. Negatywne: Wysoka inflacja, błędna polityka pieniężna kraju, polityka banku centralnego prowadząca do sztucznego utrzymywania wysokich stop procentowych, przewaga sektora państwowego.

Komisja papierow wartosciowych:
Instytucja nadrzędna na rynku kap. Sprawuje nadzór nad pozostałymi instytucjami rynku. Jest organem Administracji rządowej. Skład tworzą: przewodniczący, 2zastepców, 4czlonków (przedst Ministerstwa Finansów, NBP, Urzędu Antymonopolowego, Ministerstwa Skarbu) Zadania: kontrola funkcjonowania papierów wart i nadzór nad przestrzeganiem reguł obrotu na rynku, inicjowanie podejmowania działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku, upowszechnienie wiedzy o rynk, dopuszczenie pap wart. Do publicznego obrotu, wydawanie licencji na działalność biur maklerskich i maklerów.

Krajowy depozyt papierów wartościowych:
Działa w formie spółki akcyjnej, która emituje akcje wymienne. Ich nabywcami maga być banki, emitenci, skarb państwa. Zadania: Przechowywanie pap wart., nadzór nad systemem depozytowym, prowadzenie i rejestracja kont, nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wart z ich ilością w obiegu.
Bank Rozliczeniowy: Zajmuje się pieniężnymi rozlicz giełdowymi i pozagiełdowymi. Każdy uczestnik g. musi mięć konto w tym banku.

Biura Maklerskie
Wyspecjalizowane instytucje zajmujące się publ obrotem pap wart. Mogą być prowadzone przez podmioty, które posiadają osobowości prawne lub nie, pod warunkiem, że nie działają w innej dziedzinie

Domy maklerskie
mogą działać na dwóch płaszczyzn: pośredniczyć na rzecz emitentow i klientów Indywidualnych. Zadania: realizacja zleceń klienta, oferowanie pap wart na rynku pierwotnym, nabywanie p wart na własny rachunek, pełnienie funkcji maklera specjalisty (ustalanie kursu, dnia danego, p wart), przechowywanie p wart klientów, rejestracja zmian w nich, sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierów wart, zarządzanie papierami wart klientów

Makler
Pośrednik na rynku papierów wartościowych, który dokonuje transakcji doraźnie i na rachunek klienta pobierając z tego tytułu prowizje. Może nim być osoba, która nie była karana za (fałszowanie dokumentów, pieniędzy itp.) Ma pełna zdolność do czynności prawnych, w pełni korzysta z praw publiczynych i zdała egzamin przed Komisja Papierów Wartościowych.

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych
Giełda to rynek formalny, na którym spotykają się osoby chcące zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży oraz posrednicy. Na g przedmiotem obrotu są pap wart a ceny ich ustalane sa na podstawie układu podaży i popytu. Uczestnicy giełdy: Maklerzy, specjaliści, urzędnicy, goście

Historia giełdy
Powstała w 1809r , a działalność rozpoczęła w sali byłego pałacu królów saskich 12.05.1817. Działalność wstrzymano w okresie wojen oraz przez 52 lata ustroju komunistycznego. Wznowiono w kwietniu 1991Obecnie sesje odbywają się 5 razy w tygodniu. Nie ma celów zarobkowych, każdy zysk zostaje zainwestowany a akcjonariusze nie otrzymują dywidendy Cele giełdy: koncentracja podaży i popytu, ustalanie najlepszej ceny, bezpieczeństwo handlu, umożliwienie pozyskania i lokowania kapitałów, wycena spółek

Korzysci giełdy
Dla imitentow: zwiększenie możliwości lokowania kapitału, dostęp do informacji ze spółek Dla emitentow: możliwości pozyskania kapitału na dalszy rozwój, podniesienie wiarygodności i prestiżu firmy, Promocja firmy.

Papiery wartościowe
Dokumenty, które stanowią własność posiadacza i nadają mu pewne uprawnienia
Klasyfikacja wg: PEŁNIONYCH FUNKCJI potwierdzające wierzytelność (weksle, obligacje, czeki, bony skarbowe i pieniężne) potwierdzające prawo do majątku (akcje)

TRYB STOSOWANY PRZY OBROCIE: na okaziciela, na zlecenie, imienne
KORZYŚCI: w celu rozliczeniowym (weksle, czeki), przynoszące dochód wniesionego kapitału (Akcje, obligacje, bony skarbowe)
CHARAKTER DOCHODU: stały (Obligacje, bony), zmienny (akcje).

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
561980 razy
Ocena:
6.21/10
Głosy:
479
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007