Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t

Świat po II wojnie światowej - konspekt
Wersja do wydrukowaniaPraca w zip'ieWyślij na e-mail
Przedmiot: Historia
dodano: 2003-05-11
autor: Mimooza

 1. POLITYCZNA I GOSPODARCZA ROLA USA

  • Związki z Europą:
   • W wyniku II wojny światowej zmienił się układ sił na arenie międzynarodowej. Dotychczasowe mocarstwa: Anglia, Francja i Niemcy uległy poważnemu osłabieniu. Na czoło wysunęli się zwycięzcy wojny: USA i ZSRR.
   • Lata powojenne przyniosły zmagania między nowymi potęgami o dominację w świecie. Europa została podzielona na strefy wpływów.
   • Do 1947r USA tolerowało ekspansywną politykę ZSRR.
    Związek Radziecki zmierzał do podporządkowania sobie coraz większych obszarów poprzez:
    • Wspieranie partii komunistycznych działających w Europie Zachodniej
    • Wspieranie partyzantki komunistycznej w Grecji
    • Roszczenia terytorialne wobec Turcji (zagarnięcie cieśnin: Bosfor i Dardanele)
    • Ingerencja w sprawy wewnętrzne Iranu
   • O zajęciu stanowiska przeciw ZSRR zadecydował również fakt prób wykradzenia USA planów budowy bomby atomowej.
   • Oraz anty imperialistyczna kampania Stalina
   • Powstanie ONZ- Organizacji Narodów Zjednoczonych:
    • Geneza powstania:
     • Wybuch II wojny światowej- załamanie bezpieczeństwa na świecie
     • Podpisanie przez Churchila i Roosvelta dokumentu: Karty Atlantyckiej określającej zasady powojennego porządku świata
     • Zawarcie w 1942r przez 26 państw koalicji umowy zwanej Deklaracją Narodów Zjednoczonych o prowadzeniu wojny, aż do całkowitej kapitulacji Niemiec
     • Konferencja w Dumbarton Oaks w 1944r opracowanie projektu Karty Narodów Zjednoczonych
     • Luty 1945 Konferencja w Jałcie- ustalenie daty założenia ONZ na 25.04.1945r
     • 5.04.1945r- konferencja założycielska w San Francisko
    • Cele ONZ:
     • Utrzymanie pokoju na świecie
     • Ochrona praw człowieka
     • Czuwanie nad poszanowaniem zobowiązań międzynarodowych
     • Wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów świata
    • Struktury ONZ:
     • Zgromadzenie Ogólne (składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) jest organem o największym znaczeniu
     • Rada Bezpieczeństwa (składa się z pięciu stałych członków-Chiny, Federacja Rosyjska, Francja, USA, WB- i 10 niestałych wybieranych co 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne Odpowiedzialna za utrzymanie pokoju
     • Rada Gospodarczo – Społeczna (54 członków wybieranych na 3 lata) Zajmuje się podejmuje problemy gosp, społ, kulturalne
     • Rada Powiernicza (5 stałych członków) Nadzoruje administrację na poszczególnych terytoriach
     • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości- (ma siedzibę w Hadze, 15 sędziów na 9 lat) Wydaje opinie w kwestiach prawnych
     • Sekretariat (10 sekretarzy) Koordynuje pracę administracji ONZ. Sekretarz Ganeralny Kofe Anan.
  • Plan Marshalla:
   • W 1946r Europa zostaje jawnie podzielona na strefy wpływów (od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem) przechodzić miała żelazna kurtyna.
   • W 1947r przestają ignorować komunizm. Wyraz poparcia dla, stawiających opór sowietyzacji, krajów to Plan Marshalla:
    • Był to europejski plan pomocy gospodarczej, dla państw zniszczonych po wojnie
    • USA oferowało im dostawy towarowe
    • Oferowało kredyty na korzystnych warunkach: w formie bezzwrotnych i niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych
    • Utworzono Organizację Współpracy Gospodarczej
   • 4.07.1947r prezydent USA – Harry Truman nakreślił zasady życia społeczeństwa wolnego świata:
  • Doktryna Trumana:
   • Rządy powinny sprawować władzę na podstawie zgody rządzonych
   • władza pochodząca z wyboru
   • Poszanowanie praw człowieka jako podstawa pokoju na świecie
   • Wolny przepływ informacji i myśli
   • Swoboda podróży i wymiany gospodarczej
   • Uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10.12.48r.
  • Pakt Połnocno-atlantycki
   4.04.1949r doszło w Waszyngtonie do podpisania Paktu – NATO zobowiązującego państwa członkowskie do wzajemnej pomocy wojskowej w wypadku napaści zbrojnej. (eliminował z umowy Kolonie).
   Podpisały go: USA, WB, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Norwegia, Islandia, Kanada, Portugalia, potem Grecja, Turcja Iran, Korea, Filipiny


 2. SKUTKI II WOJNY ŚWIATOWEJ:

  • śmierć 50 mln ludzi na froncie, w wyniku bombardowań, w obozach koncentracyjnych, w wyniku masowych egzekucji:
   • Niemieckie obozy zagłady: Bełżec, Sobibór, Treblinka,
    koncentracyjne: Oświęcim-Brzezinka, Stutthof, przejściowe: Pruszków
   • Eksterminacja, akcje A-B i Kraków
   • Radzieckie obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie- miejsca kaźni: Katyń, Charkowo i Miednoje
  • 30 mln inwalidów
  • migracje ludności związane ze wcześniejszymi przesiedleniami:
   • Powroty Polaków wysiedlonych w głąb Niemiec, ZSRR,
   • Przesiedlanie Niemców z obszarów oddanych pod administrację radziecką, polska i czechosłowacką
  • Zniszczenia wojenne.
   • Formą pomocy dla zniszczonych krajów była amerykańska organizacja UNRRA
  • Oczekiwanie na reformy społeczne:
   • Wzrost dążeń lewicowych związany ze wzmocnieniem autorytetu ZSRR , podczas gdy wiele ugrupowań prawicowych skompromitowało się różnymi formami kolaboracji
   • Żądanie reform: upełnorolnienie (oddanie ziemi chłopom, nadanie gruntów bezrolnym), zniesienie własności prywatnej- nacjonalizacja przemysłu
  • Zmniejszenie roli Anglii, Francji, Niemców na arenie międzynarodowej. Wzrost roli ZSRR i USA- niekwestionowanych zwycięzców w wojnie
   • Podział świata na strefy wpływów Europa śr-wsch - Stalin
   • Rywalizacja supermocarstw
   • Rozpad imperiów kolonialnych
  • Powstanie państw w nowych granicach i reparacje wojenne:
   • Niemcy: straciły Królewiec na rzecz ZSRR, oraz zagarnięte ziemie polskie
   • Polska: granica zach- Odra-Nysa Łużycka, granica wschodnia na linii Curzona, granica pd- Spiż-Orawa, przyłączenie Prus Wsch i Gdańska,
   • Rumunia: straciła na rzecz ZSRR Besarabię i Bukowinę
   • Czechosłowacja: straciła na rzecz ZSRR Ruś Zakarpacką
   • Finlandia: straciła bazę wojskową koło Helsinek, część Kareli na rzecz ZSRR (Reparacje)
   • Węgry: wróciły do granicy sprzed 1938r
   • Włochy: zmuszone były do zapłacenia reparacji wojennych
  • Ustanowienie DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA - 10.12.1948r
  • Powstanie ONZ- Organizacji Narodów Zjednoczonych:
   • Geneza powstania:
    • Wybuch II wojny światowej- załamanie bezpieczeństwa na świecie
    • Podpisanie przez Churchila i Roosvelta dokumentu: Karty Atlantyckiej określającej zasady powojennego porządku świata
    • Zawarcie w 1942r przez 26 państw koalicji umowy zwanej Deklaracją Narodów Zjednoczonych o prowadzeniu wojny, aż do całkowitej kapitulacji Niemiec
    • Konferencja w Dumbarton Oaks w 1944r opracowanie projektu Karty Narodów Zjednoczonych
    • Luty 1945 Konferencja w Jałcie- ustalenie daty założenia ONZ na 25.04.1945r
    • 25.04.1945r- konferencja założycielska w San Francisko
   • Cele ONZ:
    • Utrzymanie pokoju na świecie
    • Ochrona praw człowieka
    • Czuwanie nad poszanowaniem zobowiązań międzynarodowych
    • Wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów świata
   • Struktury ONZ:
    • Zgromadzenie Ogólne (składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) jest organem o największym znaczeniu
    • Rada Bezpieczeństwa (składa się z pięciu stałych członków-Chiny, Federacja Rosyjska, Francja, USA, WB- i 10 niestałych wybieranych co 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne - odpowiedzialna za utrzymanie pokoju
    • Rada Gospodarczo – Społeczna (54 członków wybieranych na 3 lata) - zajmuje się podejmuje problemy gosp, społ, kulturalne
    • Rada Powiernicza (5 stałych członków) - nadzoruje administrację na poszczególnych terytoriach
    • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości- (ma siedzibę w Hadze, 15 sędziów na 9 lat) - wydaje opinie w kwestiach prawnych
    • Sekretariat (10 sekretarzy) Koordynuje pracę administracji ONZ. Sekretarz Ganeralny Kofe Anan.


 3. POZYCJA POLITYCZNA I MILITARNA ZSRR:

  • Po wojnie ZSRR powiększyło swe terytoria kosztem Finlandii, Polski, Japonii, Rumunii, Czechosłowacji
  • W wyniku zwycięstwa Armii Czerwonej nad Hitlerowskimi Niemcami ZSRR jako super mocarstwo poczęło prowadzić działania w celu zdobycia jak największej ilości wpływów:

  • INKORPORACJA
   • Włączenie w skład terytoriów ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii- Państw bałtyckich
   • Tłumiono dążenia niepodległościowe wśród ujarzmionych narodów w granicach:
  • Zwiększenie liczby łagrów, notoryczne bezprawne aresztowania za rzekome sprzyjanie hitlerowcom
  • Przesiedlanie na azjatyckie pustkowia Tatarów krymskich, Komuchów, narody azjatyckie, Inguszów, Czeczeńców,
  • Przeciwstawianie rozluźnieniu ideologicznemu obywateli – zmuszali do ślepego posłuszeństwa Stalinowi – propaganda

  • EKSPORT REWOLUCJI:
   • Do państw pozostających poza granicami ZSRR, jednak ściśle od niego uzależnionych należały: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry.
   • W krajach tych miejscowe partie komunistyczne pozorowały koalicyjność z rządami, po czym przejmując resorty spraw wewnętrznych (informację i propagandę) z pomocą Armii Czerwonej przejmowały władzę.
   • Organy bezpieczeństwa uniezależniano od partii i podporządkowywano prywatnemu sekretarzowi Stalina (NGB)
   • Komunizm ponadto był atrakcyjny dla ludzi ponieważ:
    • Liczono na liberalizację stosunku wobec obywateli
    • Ludzi przekonała również proponowana reforma rolna (nadanie ziemi chłopom), pozorna gdyż byłaby sprzeczna z Zasadami komunizmu.
    • Nie występował pod nazwą komunizm

  • REWOLUCJA LOKALNA:
   • Rewolucja w Jugosławii i Chinach
   • Kontrola partyzantki komunistycznej Josipa Broz Tity nad większością terytoriów Jugosławii, z pomocą Armii Czerwonej zdobyła władzę w kraju.
   • Niestety niezależność rządu Tity od ZSRR nie była na rękę Stalinowi. Oskarżył ich więc o błędy. Tito nie ugiął się jednak i przeciwstawił Związkowi Radzieckiemu co uratowało Jugosławię przed wejściem do bloku radzieckiego.

  • Powstanie KOMINFORMU:
   • 22-27.09.47r konferencja przedstawicieli komunistów ZSRR, Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Jugosławii, Bułgarii, Francji, Włoch
   • utworzono Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych
   • celem była koordynacja walki z imperializmem wymiana doświadczeń i pomoc w 1949r powołano do życia Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
   • celem wymiana towarowa, doświadczeń, surowcowa, pomoc techniczna.


 4. SPOSOBY SOWIETYZACJI PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

  • INKORPORACJA
   • Włączenie w skład terytoriów ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii- Państw bałtyckich
   • Tłumiono dążenia niepodległościowe wśród ujarzmionych narodów w granicach:
   • Zwiększenie liczby łagrów, notoryczne bezprawne aresztowania za rzekome sprzyjanie hitlerowcom
   • Przesiedlanie na azjatyckie pustkowia Tatarów krymskich, Kamuków, narody azjatyckie, Inguszów, Czeczeńców,
   • Przeciwstawianie rozluźnieniu ideologicznemu obywateli – zmuszali do ślepego posłuszeństwa Stalinowi – propaganda

  • EKSPORT REWOLUCJI:
   • Do państw pozostających poza granicami ZSRR, jednak ściśle od niego uzależnionych należały: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry.
   • W krajach tych miejscowe partie komunistyczne pozorowały koalicyjność z rządami, po czym przejmując resorty spraw wewnętrznych (informację i propagandę) z pomocą Armii Czerwonej przejmowały władzę.
   • Organy bezpieczeństwa uniezależniano od partii i podporządkowywano prywatnemu sekretarzowi Stalina (NGB)
   • Komunizm ponadto był atrakcyjny dla ludzi ponieważ:
    • Liczono na liberalizację stosunku wobec obywateli
    • Ludzi przekonała również proponowana reforma rolna (nadanie ziemi chłopom), pozorna gdyż byłaby sprzeczna z Zasadami komunizmu.
    • Nie występował pod nazwą komunizm

    Czechy – W 1946r w wyborach zwycięża Komunistyczna Partia Czechosłowacji. Obejmuje ona kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, związków zawodowych i armii. Do 48r następuje likwidacja wszelkich organizacji społecznych i niezależnej prasy. W 48 konstytucja określa ustrój państwa jako Demokrację ludową.

    Węgry – w 1949r w maju odbywają się zafałszowane wybory, w których wygrywają komuniści. Nowa konstytucja również określa ustrój państwa jako republikę ludową.

    Rumunia – w październiku 1944r powstaje Narodowy Front Demokratyczny (komuniści+socjaldemokraci) po sfałszowanych wyborach parlamentarnych Rumunia staje się demokracją ludową

    Bułgaria – wybory w 1945r zostały zbojkotowane przez socjaldemokratów i ludowców z powodu towarzyszących im przekłamań i terroru. Odpowiedziąna to były masowe aresztowania wśród opozycji, a nowo uchwalona konstytucja w 1947r wprowadziła ustrój demokracji ludowej.

  • REWOLUCJA LOKALNA:
   • Rewolucja w Jugosławii i Chinach
   • Kontrola partyzantki komunistycznej Josipa Broz Tity nad większością terytoriów Jugosławii, z pomocą Armii Czerwonej zdobyła władzę w kraju.
   • Niestety niezależność rządu Tity od ZSRR nie była na rękę Stalinowi. Oskarżył ich więc o błędy. Tito nie ugiął się jednak i przeciwstawił Związkowi Radzieckiemu co uratowało Jugosławię przed wejściem do bloku radzieckiego.

 5. UKŁAD WARSZAWSKI
  14.05.55r W Warszawie ZSRR, Bułgaria, Albania, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry podpisały wielostronny układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy w wypadku napaści zbrojnej na jedno, lub kilka państw paktu. Układ był wzmocnieniem bloku radzieckiego w odpowiedzi na powstanie RFN i NATO. Zastępował Kominform. 1.07.1991r. podpisano protokół o jego likwidacji.

 6. POSTANOWIENIA POCZDAMSKIE W SPRAWIE NIEMIEC
  • Po wojnie terytorium Niemiec zostało podzielone na strefy wpływów: amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką. Każde z tych państw miało odmienne cele związane z otrzymanymi obszarami.
  • 21.01.1946r w radzieckiej strefie okupacyjnej powstała Socjalistyczna Partia Jedności – partia rządzaca z W Pieckiem i O. Grotewholem na czele
  • w strefach amerykańskiej i brytyjskiej zorganizowano wybory wygrane przez socjaldemokratów i liberałów c Władzą najwyższą na podzielonych terytoriach miała być Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec składająca się z głównodowodzących sił zbrojnych powyższych krajów
  • Przeprowadzono denazyfikację kraju: likwidację faszystowskiego ustawodawstwa, organizacji i ukaranie zbrodniarzy wojennych
  • Zarządzono demokratyzację ustroju politycznego
  • Zdemonopolizowano gospodarkę- dekartelizacja
  • Przeprowadzono demilitaryzację kraju i zmuszono Niemców do zapłacenia reparacji wojennych
  • Niemcy ponadto utraciły ziemie na wschodzie na rzecz Polski i ZSRR

 7. ZJEDNOCZENIE NIEMIEC
  • 1.01.1947r strefy amerykańska i Brytyjską połączono w Bizonię ze stolicą we Frankfurcie nad Menem. Początkowo stojąca na uboczu Francja 8.04.1949r. połączyła się z Bizonią tworząc Trizonię.
  • Rada Gospodarcza Bizonii zyskała uprawnienia izby niższego parlamentu
  • Rada Krajowa stała się izba wyższą
  • Rada Administracyjna przejęła funkcję rządu
  • Strefę tą objęto Planem Marshalla
  • W odpowiedzi na te postanowienia ZSRR doprowadziło do zawieszenia Sojuszniczej Rady Kontroli – doszło do Konfliktu berlińskiego
  • W kwietniu 1948r Moskwa odcięła Berlin od dostaw prądu i transportu lądowego z Zachodu
  • Państwa Zachodnie w związku z tym zorganizowały dostawy drogą lotnicza – tzw. most powietrzny
  • 7.09.1949r z Trizonii utworzono RFN- Republikę Federalną Niemiec z prezydentem Teodorem Heussem i kanclerzem Konradem Adenauerem
  • 7.10.1949r z radzieckiej strefy okupacyjnej utworzono NRD – Niemiecka Republikę Demokratyczną. Prezydentem został Wilhelm Pieck, premierem Otto Gertwohl tzw Berlin wschodni dzielił od zachodniego mur Berliński

 8. PROCES NORYMBERSKI
  14.11.1945r w Norymberdze przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym odbył się proces zbrodniarzy wojennych z okresu II wojny światowej. Na ławach zasiadło 24 oskarżonych. Postawiono im zarzuty: Zbrodni przeciwko ludzkości, pokojowi, zbrodnie wojenne i podżeganie do aktów przemocy. Zarządzono 12 wyroków śmierci, 3 dożywocia.

 9. POWSTANIE WĘGIERSKIE
  • 23.10. 1956r wybuchło powstanie węgierskie- demonstracje młodzieży i robotników
  • 24.10.1956r ogłoszono, że premierem zostanie Irme Nagry, który POWOŁAŁ Rząd jedności Narodowej w listopadzie ogłosił wystąpienie z Układu Warszawskiego
  • Na wieść o tym 4.listopada na Węgry wkroczyły wojska radzieckie- rozpoczęły się walki w Budapeszcie. Opór został krwawo stłumiony (1958 Nagy –ego skazano na śmierć)

 10. KRYZYS POLITYCZNY W CZECHOSŁOWACJI
  • W styczniu 1968r natomiast miała miejsce wiosna praska w Czechosłowacji. I sekretarzem został A. Dubczek.
  • Zniesiono cenzurę, pozwolono na samodzielność związków zawodowych, zezwolono na podróże i kontakty z zachodem.
  • Odpowiedzią ZSRR na to było 20.08.1968r wkroczenie wojsk Układu warszawskiego i aresztowanie nowych władz.


 11. JAPONIA
  • Po wojnie znalazła się pod okupacją aliantów.
  • Utrzymano tu władzę cesarza Hirohito
  • Ogłoszono konstytucję
  • Stworzono kartę praw gwarantujących swobody obywatelskie
  • Zarządzono demilitaryzację
  • Ukarano zbrodniarzy wojennych
  • Zreformowano rolnictwo i oświatę
  • Japonia otrzymała od USA pomoc gospodarczą
  • 8.09.1951r podpisano w San Francisko traktat pokojowy, który przywrócił Japonii niepodległość. Uznała ona niepodległość Korei, zrzekła się Tajwanu, Wysp Kurylskich i południowego Sahalinu, zyskała prawo do własnej armii.

 12. CHINY
  • Po wojnie zaostrzył się konflikt miedzy komunistyczna partią Chin (Meo Tse-tung) a Kuomintangiem (z Czang-Kaj)
  • Od 1946r kraj objęła wojna domowa wspierana przez ZSRR i USA
  • W październiku 1949r Utworzono Chińska republikę Ludową
  • Łączyło się to z ewakuacją Czanga na Tajwan
  • Wprowadzono w kraju terror
  • Zlikwidowano misje katolickie
  • Rozpoczęto zbrojenie armii
  • Represjonowano inteligencję
  • Tworzono obozy pracy

 13. KOREA
  • W maju 1948r. Powstała w północnej części Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna pod władzą ZSRR,
  • natomiast w południowej części (kontrolowanej przezUSA) przeprowadziło wybory- powstała republika Korei.
  • Armia północnokoreańska w czerwcu 1950r przekraczając 38 równoleżnik rozpoczęła działania zbrojne przeciwko stronie amerykańskiej. Doszło do wojny zakończonej 27.07.1953r podpisaniem rozejmu w Phanmdżonie

 14. WIETNAM
  • 2.09.45R. powstała w południowej części powstała Demokratyczna Republika Wietnamu (kontrolowana przez Francję)
  • Od tego czasu narastał konflikt między południem a komunistycznym Wietnamem Północnym.
  • W lipcu 1946r. Początek działań zbrojnych. W 1951 napływ pomocy z USA. 1975r obalenie władz Wietnamu Pd.

 15. POLSKA PO WOJNIE
  • Władzę po wojnie sprawował Rząd Tymczasowy kontrolowany przez komunistów. Anglia, USA i ZSRR zadecydowały o powstaniu Tymczasowego rządu Jedności Narodowej z Osóbka-Morawskim na czele. Wicepremierami zostali Gomułka i Mikołajczyk.
  • Szybko okazało się, ze koalicyjność rządu z przedstawicielstwem za granicą była fikcją
  • W Moskwie w marcu 1945r rozpoczął „się proces szesnastu” – przywódców polskiego podziemia aresztowanych pod nieprawdziwymi zarzutami i skazanych za akty terroru na żołnierzach Armii czerwonej.

 16. ZSRR PO WOJNIE
  • 5.03.1953r. ZSRR stanęło w obliczu śmierci Stalina. Rozpoczęła się walka o władzę między G. Malenkowem, Ł Berią, i Mołotowem i Chruszczowem.
  • 9.06.1953r wybuchło powstanie w NRD – ludność domagała się obniżek cen i demokratycznych wyborów. Manifestacje zostały krwawo stłumione.
  • Po wyeliminowaniu Berii, wielka trójka objęła władzę w kraju. Rozpoczęła się tzw. Odwilż
  • W lutym 1956r w Moskwie odbył się XX zjazd KPZR podczas którego, pierwszy sekretarz nikita Chruszczow w tajnym referacie potępił zbrodnie stalinowskie, skrytykował kult jednostki i wypaczenia socjalizmu
  • ZSRR nawiązało stosunki dyplomatyczne z Jugosławią
  • W październiku 1955r zarządzono amnestię,
  • w kwietniu 1956r zlikwidowano Kominform,
  • zrezygnowano również z przymusowej kolektywizacji

Komentarz/uwagi/znalezione błędy: MegaStats
Odsłony:
563678 razy
Ocena:
4.66/10
Głosy:
1285
Oceń:
Szukaj - Prace - Top 10 - Dodaj pracę - Cz@t
Home | Śmieszne sms | Reklama | Napisz do nas
© Copyright by Mumin Designer 2000-2007